Our Policy

दर्ता नं. जि.प्र.का., बाजुरा ०३÷२०४९ स.क.प. आ.नं. २०९३÷२०५१ स्था.ले.नं.ः ३००७९६५१३
ुक्बथ थ्भक ायच ऋजष्मिचभलु

“अवसर र विकासका लागि सहकार्य”

एभ्ब्ऋभ्ध्क्ष्ल्
मानवस्रोत विकास तथा परिचालन नियमावली – २०५५

(नवांै संशोधन – २०७१)

त्जभचभ ष्क लय ाष्लभच ष्लखभकतmभलत ायच बलथ अयmmगलष्तथ तजबल उगततष्लन mष्पि ष्लतय दबदष्भक।” (ध्ष्लकतयल ऋजगचअजष्िि
ठेगानाः
केन्द्रिय कार्यालय
बाजुरा, मार्तडी
फोनः ०९७ – ५४११३
फ्याक्सः ०९७ – ५४११३
इमेलः उभबअभधष्ल)दवच२लतअ।लभत।लउ
ध्दभकष्तभस् धधध।उभबअभधष्ल।यचन।लउ

प्रस्तावना
बालबालिका, महिला वर्गको अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्दै सामाजिक, आर्थिक समृद्धिका लागि अधिकारमा आधारित सामाजिक अभियानमुखी कार्यक्रम संचालनमा सहयोग गर्दै आएको पीसविनको सांगठनिक स्वरुप, कर्मचारीको पदीय व्यवस्थापन व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमित एवं दैनिक कार्य संचालनका लागि विधानको परिच्छेद (७) दफा (२७) बमोजिम पीसविनको मानवस्रोत विकास तथा परिचालन नियमावली – २०५५ (नवांै संशोधन – २०७१) गरी लागू गरिएकोछ ।
परिच्छेद – १
१– संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
१.१– यस नियमावलीको नाम पीसविनको मानवस्रोत विकास तथा परिचालन नियमावली – २०५५ (१९९९) रहनेछ ।
१.२– यो नियमावली पीसविनको विधान २०४९ (संशाधन समेत) को परिच्छेद (७) को दफा (२७) बमोजिम तयार गरिएको छ ।
१.३– यो नियमावली पीसविनको केन्द्रिय कार्यसमितिबाट स्वीकृति गरी लागू गरिएकोछ ।

२– परिभाषा
विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा ः
१.१– ‘नियमावली’ भन्नाले पीसविनको मानवस्रोत विकास तथा परिचालन – २०५५ (संशोधन समेत) सम्झनुपर्छ ।
२.२– ‘विधान’ भन्नाले पीसविनको विधान २०४९ (संशोधन समेत) लाई सम्झनुपर्दछ ।
२.३– ‘कार्यसमिति’ भन्नाले पीसविनको केन्द्रिय, जिल्ला र अन्य तहका कार्यसमिति सम्झनुपर्छ ।
२.४– ‘उप–समिति’ भन्नाले पीसविनको विधान र यस नियमावली बमोजिम समितिद्वारा कुनै कार्य सम्पादनका लागि गठन गरिएका उप–समिति सम्झनुपर्छ ।
२.५– ‘स्थानीय कार्यालय’ भन्नाले जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय सम्झनुपर्छ ।
२.६– ‘स्थानीय निकाय’ भन्नाले गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति सम्झनुपर्छ ।
२.७– ‘कर्मचारी’ भन्नाले पीसविनको कार्यक्रम एवं कार्यालय संचालनका लागि नियुक्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
२.८– (सातौं संशोधनबाट हटाइएको)
२.९– ‘कार्यकारी संयोजक’ भन्नाले पीसविनको कार्यकारी संयोजक सम्झनुपर्छ ।
२.१०– ‘साझेदार तथा सहयोगी निकाय’ भन्नाले पीसविनसँग आर्थिक, मानविय एवं व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा हातेमालो गरि काम गर्ने सरकारी एवं सामाजिक विकास संस्था, समूह र व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
२.११–‘सम्बन्धित अधिकारी’ भन्नाले कार्यकारी संयोजकका हकमा अध्यक्ष र अन्य कर्मचारीका हकमा कार्यकारी संयोजक एवं जिल्लाका हकमा जिल्ला संयोजकलाई सम्झनुपर्छ । तर कार्यकारी संयोजकको पद रिक्त रहेको अवस्थामा कार्यक्रम प्रबन्धकलाई जनाउने छ ।
२.१२– ‘अध्यक्ष ’ भन्नाले सबै तहका कार्यसमितिका अध्यक्ष सम्झनुपर्छ ।
२.१३– ‘चिकित्सक’ भन्नाले शहरी क्षेत्रका हकमा सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सर्जन र सरकारद्वारा तोकिएका दुर्गम जिल्लाहरुका हकमा हेल्थ असिस्सेण्ट वा सहायक हेल्थ असिस्सेण्ट सम्झनुपर्छ ।
२.१४– (सातौं संशोधनबाट हटाइएको)
२.१६– ‘जिल्ला संयोजक’ भन्नाले जिल्लामा कार्यक्रम संचालनका लागि नियुक्त कर्मचारी सम्झनुपर्छ ।
२.१७– ‘मानव स्रोत’ भन्नाले पीसविनको कार्यालय एवम्र कार्यक्रम संचालन गर्न नियुक्त कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २
३– उद्देश्य
३.१– पीसविनको मानव स्रोत तथा कर्मचारी सांगठनिक स्वरुप प्रष्ट पार्ने ।
३.२– मानवस्रोत परिचालन, दायित्व, सुबिधाका विषयमा स्पष्ट पार्ने ।

परिच्छेद – ३

४– दरबन्दी, नियुक्ती, सरुवा, बढुवा र अवकाश

४.१– कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना
४.१.१– पीसविनको कार्यक्रम अनुसार कुनै पनि तहमा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
४.१.२–दरबन्दी सिर्जना तथा पदपूर्ति गर्दा तपसिलका बुँदालाई आधार मानिने छ ।
क) कार्यक्रमको लक्ष्य र कर्मचारीको कार्यबोझ
ख) पीसविनको आर्थिक अवस्था
४.१.३– परियोजनाको स्वरुप बमोजिम कर्मचारीको पद सिर्जना वा पूर्तिका लागि उक्त पदको कार्य जिम्मेवारी र आवश्यकता बारे कार्यकारी÷जिल्ला संयोजकले समितिमा सिफारिस गर्नेछन् ।

५– नियुक्ती
५.१– पदपूर्ति समितिले आवश्यक प्रक्रियाद्धारा कर्मचारीको छनौट गरी नियुक्तीका लागि कार्यसमितिमा पेश गर्नेछ । खुला प्रतियोगिताबाट कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्दा पदपूर्ति समितिले विषयगत विशेषज्ञ लिई कर्मचारी छनौटको प्रक्रिया पूरा गर्नेछ । पदपूर्ति समितिमा अध्यक्ष वा निजले तोकेको एक जना कार्यसमितिको सदस्य वा कार्यकारी संयोजक, सम्बन्धित परियोजना प्रमुख र आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषयको अनुभव प्राप्त व्यक्ति रहनेछन् । साथै साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिनेछ ।
५.२– पीसविनमा अनुसूचि–१ बमोजिमका कर्मचारीहरुका पदहरु रहनेछन् । यी पदहरुमा नियुक्तीका लागि न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार हुनेछ ः
क) अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिको शैक्षिक योग्यता ।
ख) नेपाली नागरिक ।
ग) फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको वा कानुनले अयोग्य नठहरेको
घ) सेवामा प्रवेश गर्दाको उमेरको हद निम्नानुसार हुनेछः
— सातौ देखि दशौं तह अधिकृत स्तर २४ वर्ष पूरा भै ५० वर्ष ननाघेको
– प्रथम देखि छैटौ तह सहायक स्तर १८ वर्ष पूरा भै ३५ वर्ष ननाघेको
ङ) समय–समयमा कार्यसमितिले निर्धारण गरेका अन्य योग्यताहरु ।
५.३– कर्मचारी भर्ना गर्दा आवश्यकतानुसारका प्रक्रियाद्वारा हुनेछ । खुला प्रतियोगिताद्वारा कर्मचारी भर्ना गर्दा आवश्यक समय राखी सूचना प्रकाशित गर्नेछ । स्वयम्सेवक मध्येबाट मूल्यांकनका आधारमा छनौट गरी लिनसकिनेछ । पीसविनमा सन्तोषजनक काम गरेको र तत्काल कार्यक्रम अवधि समाप्त भएका कारण अवकाश पाएको व्यक्तिलाई पनि लिनसकिनेछ ।
५.४– कर्मचारीको छनौट गर्दा आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा वा अन्तर्वार्ता वा प्रयोगात्मक वा सबै विधिद्वारा गरिनेछ । अन्तर्वार्ताको लागि आधारसूची अनुसूचि–३ र पहिलो चरणको छनौट अनुसूचि–४ को फाराम (क), अन्तर्वार्ता÷प्रयोगात्मक परीक्षा फाराम (ख) र परीक्षाको प्रक्रिया (ग) र लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क (घ) बमोजिम हुनेछ ।
५.५– प्रतियोगिताद्वारा कर्मचारी छनौट गर्दा लिखित ८० अंक, प्रयोगात्मक २० अंक र अन्तरवार्ता ५० अंक गरी १५० अंकको पूर्णाङ्क हुनेछ । व्यक्तिगत प्रोफाइलका आधारमा छनौट गरी लिखित र अन्तरवार्तामा समावेश गराइनेछ ।
५.६– कर्मचारी नियुक्ती गर्दा ३ महिना परीक्षणकाल रहनेछ । सो अवधिमा निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा लिखित विवरण साथ नियमित कर्मचारीमा कायम गर्नका लागि कार्यकारी संयोजकले कार्यसमितिमा सिफारिस गर्नेछ । समितिले निजको कार्यसम्पादन र निज कार्यरत परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा वार्षिक नविकरण हुनसक्नेगरी नियमित कर्मचारीमा कायम गर्नसक्नेछ । नियमित कर्मचारीमा कायम भएपछि संचयकोष (अवकाश कोष), नागरिक लगानी कोष कट्टीको सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
५.७– नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा अनुसूचि–५ बमोजिम कार्यविवरण सहितको नियुक्तिपत्र दिइनेछ । निजको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पीसविनमा संचालित कार्यक्रमको नीति, उद्देश्य बारे अनुशिक्षण ९इचष्भलतबतष्यल० दिई कार्यक्षेत्रमा पठाईनेछ ।
५.८– कर्मचारी छनौट गर्दा योग्यता, अनुभव, ज्ञान र सीपको आधारमा प्राथमिकता दिईनेछ ।
५.९– आवश्यत्तकता अनुसार करार, ज्यालादारी र आंशिक समयमा काम गर्ने गरी कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
५.१०– (दोस्रो संशोधनबाट खारेज)
५.११– नियमित कर्मचारीले अनुसूचि–६ बमोजिमको वैयक्तिक विवरण भरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
५.१२– (सातौं संशोधनबाट खारेज)
५.१३– सेवा अवधि थप गर्न, नियमित गर्न, तलबरभत्ता, पुरस्कार आदि सुबिधा प्रदान गर्न निजको कार्यसम्पादनलाई प्रमुख आधार मानिनेछ । परीणकाल पूरा गरेपछि, म्याद थप गर्दा वा वार्षिक नविकरण गर्दा तोकिएको कार्यसम्पादन फाराम भरि प्रक्रिया पूरा गर्नु सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य हुने छ ।
५.१४– (पाचौं संशोधनबाट हटाइएको)
५.१५– आवश्यकतानुसार विभिन्न पद र श्रेणीका कर्मचारी नियुक्ती गर्न सकिनेछ ।
५.१६– कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्दा सार्वजनिक सूचना, स्थानीय, क्षत्रीय वा राष्ट्रिय पत्रिका वा एफएम रेडियो, इ–मेलद्वारा गरिने छ ।
५.१६– कार्यसमिति सदस्य, अधिकृत स्तरका कर्मचारीका नातेदारहरु कर्मचारी रहने छैनन् । तर स्थानीय स्तरमा कुनै विशेष कामका लागि अन्य व्यक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा कार्यसमितिको निर्णयले सम्बन्धित साझेदार संस्थाको अग्रीम स्वीकृति लिई लिन सकिने छ ।
५.१७– कुनै विशेष कामको लागि प्रतिनिधित्व गर्न, संस्थागत विकासको कार्यजिम्मेवारी दिन वा करारमा कुनै काम सम्पन्न गर्नका लागि भने माथि (५.१६) ले वाधा पार्ने छैन ।

६– सरुवा
६.१– कर्मचारी सरुवाका लागि सम्बन्धित परियोजना प्रमुखको सल्लाह र सिफारिसमा कार्यकारी संयोजकले अध्यक्षको स्वीकृती लिई पीसविनको कार्यक्षेत्र भित्र सरुवा गर्नसक्नेछ । विशेष अवस्थामा बाहेक सरुवा गर्दा एक कार्य क्षेत्रमा कम्तिमा दुई वर्ष कार्यरत रहेको हुनुपर्नेछ ।
६.२– (पाचौं संशोधनबाट खारेज गरिएको)
६.३– कर्मचारी सरुवा गर्दा निजको कार्यदक्षतालाई समेत मध्येनजर गरिनेछ ।

७– बढुवा
७.१– कर्मचारीलाई एक तह माथिल्लो पदमा बढुवा गर्न सकिनेछ ।
७.२– सम्बन्धित कर्मचारीको प्रत्येक वर्ष अनुसूचि–८ बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्नुपर्नेछ ।
७.३– बढुवाका लागि कार्यसम्पादन र आवश्यकतानुसार स्थायी समितिले निर्णय गरी कार्यसमितिमा सिफारिस गर्नेछ ।
७.४– स्थायी समितिले अनुसूचि–९ लाई आधार मानि बढुवा गर्नसक्नेछ ।
७.५– बढुवाको लागि बहालवाला कर्मचारीमा निम्न योग्यता हुनुपर्नेछ ः
क) कम्तिमा २ वर्ष नियमित स्टाफमा काम गरेको ।
ख) पीसविनलाई समयमै बुझाउनु पर्ने नगदी, जिन्सी, पेश्की बुझाउन बाँकी नरहेको ।
७.६– अधिकृतस्तर सातौंबाट अधिकृतस्तर आठौं तहमा स्नातक स्तरको शैक्षिक योग्यता विना वढुवा हुनेछैन ।
७.७– सहायक दोस्रो श्रेणी माथिका कुनै पनि तहका कर्मचारी एकै पदमा लगातार कम्तिमा चार वर्षसम्म कार्यरत भएका खण्डमा कार्यसम्पादनका आधारमा सोही पदमा सिनिएर स्तरमा कायम गर्नसकिनेछ । यसरी कायम भएमा मासिक एक हजार पाँच सय रुपियाँसम्म आधार तलब थप गर्नसकिनेछ ।
७.८– नियमित कर्मचारीको प्रत्येक ग्रेड प्राप्तिको आधारमा एक स्टेप बृद्धि हुनेछ । यस्ता स्टेपहरु पाँच पटकसम्म मात्र बृद्धि हुनसक्नेछन् ।

८– अवकाश
८.१– निम्न अवस्थामा कर्मचारीको सेवा अन्त्य हुनेछ ः
क) तोकिएको सेवा, सर्त वाहेकको अवस्थामा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा
ख) कुनै पदको दरबन्दी कटौती भएमा
ग) कुनै पनि कर्मचारीको ६० वर्षको उमेर नाघेमा
घ) मृत्यु भएमा
ङ) परियोजनाको कार्यान्वयन सम्झौता अवधि समाप्त भएमा
च) संस्थाको उद्देश्य विपरित कार्य गरेमा र संस्थाको सम्पत्ति नोक्सान गरेमा वा नोक्सान गर्ने नियत राखेमा ।
छ) पद अनुकुलको आचरण र कार्य व्यवहार नगरेमा, वा पीसविनका आचारसंहिताहरुको पालना नगरेमा
ज) सम्बन्धित अधिकारीलाई सिकिस्त बिरामी परेको विश्वास लागेमा बाहेक सेवा शुरु भएको तीन महिना पूरा नभै कुनै पनि बिदा बसेमा । यस अवस्थामा पाइने उपचार बिदा पनि चिकित्सकको प्रमाणहरु पेश गर्नेगरी निजको संचित बिदा भन्दा बढि हुनेछैन ।
८.२– उप–नियम (८.१) को (च) र (छ) वाहेक अन्य व्यवस्था बमोजिम अवकाश प्राप्त व्यक्तिले नियमावली बमोजिम पाउने सुबिधा प्राप्त गर्नेछन् ।
८.३– (सातौं संशोधनबाट हटाइएको)
८.४– उप–नियम (८.१) को (घ) बमोजिम अवकाश प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुबिधा निजको प्रमाणित हकवाला (क्रमशः श्रीमती, छोरा, अविवाहित छोरी, सगोलका आमा, बुबा) ले प्राप्त गर्नेछन् ।

८.५– सजाय र पुरस्कार
आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगर्ने कर्मचारीलाई निम्नानुसार सजाय हुनेछः
क) पीसविनको अनुशासन र आचारसंहिता अनुसार काम नगरेमा वा आर्थिक अनियमितता गरेमा वा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजको पहिलो सुपरभाईजरकोे सल्लाहमा कार्यकारी संयोजकले तत्काल स्पष्टीकरण सोध्नेछन् र स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नलागेमा निजलाई तत्काल निलम्बन गर्नेछन् ।
ख) निलम्बित कर्मचारी माथि आवश्यक कार्वाहीका लागि अध्यक्ष मार्फत कार्यसमितिमा पेश गर्नेछन् । यसरी कार्वाहीका लागि पेश भएमा निजले सफाई पाएमा पनि निलम्बन अवधिको कुनै आर्थिक सुबिधा पाउनेछैन र सेवा अवधि पनि अविच्छिन्न भएको मानिने छैन ।
ग) आर्थिक अनियमितता गरिसकेको र संस्थालाई आँच आउने सार्वजनिक व्यवहार गरेको प्रमाण फेला परेमा भने सफाई पेश गरे पनि कार्वाही फुकुवा हुनेछैन । अवकाशका लागि अध्यक्षमा सिफारिस गरिनेछ । र अध्यक्षले निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गरी कार्यसमितिलाई जानकारी दिनेछन् ।
घ) आर्थिक अनियमितता गर्ने नियत राखेको, तर गरिनसकेको अवस्थामा प्रकृति हेरी निजलाई नसिहत सहित एक पटकलाई मात्र सुधार गर्ने मौका दिनसकिनेछ ।
ङ) जिल्ला संयोजक मातहतका कर्मचारीका हकमा (क) बमोजिम गरी जिल्ला समितिमा पेश गर्नेछन् । जिल्ला समितिले निजलाई अवकाश गर्ने ठहर गरेमा कार्यकारी संयोजक मार्फत केन्द्रिय कार्यसमितिमा अवकाशका लागि पेश गर्नेछन् । माथि (घ) बमोजिमको सजाय जिल्ला समितिले गर्नेछ ।
च) वर्षभरि तोकिएका कामहरु ईमान्दारीपूर्वक प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने, संस्थाका लागि थप उपलब्धी हुनेखालका कामहरु गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा आर्थिक तथा भौतिक पुरस्कार उपलब्ध गराएर वा ग्रेड थप गरेर सम्मान गरिनेछ ।
छ) पीसविनको परिकल्पना र लक्ष्य अनुसार बालबालिका र महिलाका क्षेत्रमा कर्मचारीहरुको घरपरिवार र व्यक्तिगत व्यवहारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई समेत सजाय र पुरस्कारका सन्दर्भमा मूल्याङ्कनको आधार मानिनेछ ।
ज) पीसविनको साधारण सदस्यता प्राप्त व्यक्ति कर्मचारी रहेको र कार्वाहीमा परी कर्मचारीबाट अवकाश भएमा निजको सदस्यता (साधारण, आजीवन आदि) पनि स्वतः खारेज हुनेछ ।
झ) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वार्षिक कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्ने बारेः
ष्० वार्षिक कार्यजिम्मेवारीमा तोकिएका गुणात्मक एवम् परिमाणात्मक सूचकहरुमा ९०% वा सो भन्दा बढी उपलब्धी गर्नेको सेवा निरन्तर हुने, वार्षिक पारिश्रमिक बृद्धि हुने, प्रशंसा–पत्र प्रदान गरिने र आवश्यक भएमा तह बढुवा गर्न सकिने छ ।
ष्ष्० वार्षिक कार्यजिम्मेवारीमा तोकिएका गुणात्मक एवम् परिमाणात्मक सूचकहरुमा ८०% देखि ८९% उपलब्धी गर्नेको सेवा निरन्तर हुने, वार्षिक पारिश्रमिक बृद्धि हुने, आवश्यक देखिएमा एक ग्रेड थप हुने छ ।
ष्ष्ष्० वार्षिक कार्यजिम्मेवारीमा तोकिएका गुणात्मक एवम् परिमाणात्मक सूचकहरुमा ७०% देखि ७९% उपलब्धी गर्नेको सेवा मात्र निरन्तर हुनेछ ।
ष्ख० वार्षिक कार्यजिम्मेवारीमा तोकिएका गुणात्मक एवम् परिमाणात्मक सूचकहरुमा ६०% देखि ६९% उपलब्धी गर्नेको सेवा सचेतना सहित सुधार गर्ने मौका दिई ६ महिनाको लागि निरन्तर हुनेछ । आवश्यक सुधार भएमा मात्र थप अवधिको लागि निरन्तर हुने छ ।
ख० वार्षिक कार्यजिम्मेवारीमा तोकिएका गुणात्मक एवम् परिमाणात्मक सूचकहरुमा ६०% भन्दा कम उपलब्धी गर्ने कर्मचारीको सेवा स्वतः समाप्त हुने छ ।
परिच्छेद – ४
तलब, भत्ता र अन्य सुबिधा

९) तलब, भत्ता
९.१– नयाँ नियुक्त भएको कर्मचारीले कार्यालयमा वा कार्य क्षेत्रमा हाजिरी भएको मिति देखि निर्धारित तलब–भत्ता पाउनेछन् ।
९.२– बेतलवी बिदा र गयल बसेको अवस्था एवम् अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक स्वीकृती लिई बसेको बिदा अवधिको पूरै तलब–भत्ता पाउनेछन् ।
९.३( परियोजनाको प्रकृति अनुसार कर्मचारीको कार्यक्षेत्र तोकिनेछन् ।

१०– सुबिधा
१०.१– वीमा ः
१०.१.१– तोकिएको कार्यक्षेत्र वा काजमा खटिई गएको अवस्थामा कुनै सदस्य वा कर्मचारी दुर्घटनामा परी घाइते भएमा उपचारका लागि चिकित्सालयसम्म पु¥याउन लागेको न्युनतम खर्चको ५०५ वा रु. ५,०००÷– ले जुन घटी हुन्छ सो र निर्जीवन वीमा नगराइएका कर्मचारीले चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम बील भरपाईका आधारमा लागेको खर्चको ५०५ वा रु. १०,०००।– जुन घटी हुन्छ, सोही रकम र वीमित कर्मचारीले वीमा कम्पनीबाट पाउने रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
१०.१.२– दुर्घटना वीमाः परीक्षण अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको तोकिएको रकमको दुर्घटना वीमा गरिनेछ । उप–नियम (१०.१.१) अन्र्तगत दुर्घटनाको कारणले तत्कालै वा निको नहुँदै मृत्यु भएमा निजको वीमित वीमा रकम, अवकाश कोषको रकम निजको प्रमाणित हकवालालाई उपलब्ध गराईनेछ ।
१०.१.३– उप–नियम (१०.१.१) अन्र्तगत अपाङ्ग भै जीवनभर काम गर्न नसक्ने भएमा निजको वीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने रकम र संस्थाबाट एकमुष्ट पच्चीस हजार रुपियाँ उपलब्ध गराईनेछ ।
१०.१.४– उप–नियम (१०.१.१, १०.१.३) बमोजिमको वीमा पीसविनको नगदी कारोवारो वार्षिक दुई करोड भन्दा माथि भैरहेको अवस्थामा मात्र लागू हुनेछ ।
१०.१.५– कुनै कारणले वीमा नगराइएका नियमित कर्मचारी दुर्घटनामा परी उपचार गराउनु पर्दा वर्षमा एक पटक भन्दा नबढ्ने गरी सेवा अवधि भरि बढीमा तीन पटकसम्म प्रति पटक चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम लागेको खर्चकोे २५५ वा ३,००० ले जुन घटी हुन्छ, सो बराबरको रकम अथवा वीमित कर्मचारीले वीमा कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने रकम उपलब्ध हुनेछ । यसरी खर्चको दावी गर्दा चिकित्सकको सम्पूर्ण जाँच प्रतिवेदन र खर्चका प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।
१०.१.६– दुर्घटना वाहेकका कारणले बिरामी परी उपचार गराउनु पर्दा नियमित कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक र सेवा अवधि भरी तीन पटकसम्म प्रति पटक बढीमा रु. ५००÷– चिकित्सकको प्रमाणका आधारमा आर्थिक सुबिधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

१०.२– अवकाश÷संचय कोष
१०.२.१– पीसविनका नियमित कर्मचारीहरुको तोकिएको बैंकमा छुट्टाछुट्टै अवकाश कोष हुनेछन् । यस कोषमा कर्मचारीकोे अवकाश कोषको रकम कट्टि गरी जम्मा गरिनेछ ।
१०.२.२– नियमित कर्मचारीले पाउने आधार तलबमानको प्रत्येक महिना १०५ ले वा समितिको निर्णय अनुसार कट्टा गरी सोही रकमको १००५ थप बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ ।
१०.२.३– अवकाशकोष संस्थाको आर्थिक क्षमतालाई हेरी समितिको निर्णयले मात्र लागू हुनेछ ।
१०.२.४– सेवा नियमित भएका वा नभएका कर्मचारीको स्वेच्छा बमोजिम नागरिक लगानी कोष जम्मा गरिनेछ ।

१०.३– उपदान
१०.३.१– नियम (८) को उप–नियम (८.१) को (च) र (छ) बमोजिम अवकाश पाएकोमा बाहेक लगातार बाह्र वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीले निज अवकाश हुँदाको बखतको मासिक आधार तलबमानलाई एक वर्षको तलबमान बराबरमा गणना गरी हुन आउने रकमको ५५ र सो भन्दा बढी अवधि सेवा गरेमा वर्षको १५ का दरले थप गरी हुनआएको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराईनेछ ।
१०.३.२– सेवाकालमै कर्मचारीको मृत्यु भएमा यसरी पाउने उपदान निजको इच्छाएको व्यक्ति वा प्रमाणित हकवालाले पाउनेछ ।
१०.३.३– कुनै कर्मचारीले जानाजान वा लापरवाहीले पीसविनको सम्पत्ति नोक्सान गरेकोमा तिर्न बाँकी भए निजले पाउने बाँकीबाट असुल गरिनेछ ।
१०.३.४–उप–नियम (१०.३) को (१०.३.१) बमोजिमको सुबिधा प्राप्त गर्दा कर्मचारी बेतलवी बिदा र निजी खर्चमा अध्ययन बिदा बसेको अवधिलाई गणना गरिनेछैन ।

१०.४– उपदान कोषको व्यवस्था
१०.४.१– उपदान, उपचार सुबिधाको प्रयोजनको लागि वर्षको अन्तमा कर्मचारीको मासिक आधार तलबको एक महिना बराबरको रकमको ५५ कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
१०.४.२– यसरी (१०.४.१) बमोजिम जम्मा भएको रकम संचालनका लागि उप–नियमावली तयार गरी अक्षय कोषका रुपमा संचालन गरिनेछ ।
१०.४.३– (चौथो संशोधनबाट खारेज भएको)

१०.५– दैनिक भ्रमण भत्ता
१०.५.१– कर्मचारी वा सदस्य स्वदेश तथा विदेशमा काज खटिई गएमा निजले पीसविनको आर्थिक नियमानुसार भ्रमण एवं दैनिक भत्ता पाउनेछ ।
१०.५.२– कार्यकारी संयोजकलाई अध्यक्षले र अन्य कर्मचारीलाई कार्यकारी संयोजक, जिल्ला संयोजकले काज खटाउनेछ । कर्मचारी लगातार २० दिन भन्दा बढी भ्रमणभत्ता पाउने गरी काज खटिंदा अध्यक्षले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
१०.५.३– काज खटाउँदा अनुसूचि–१० बमोजिमको भ्रमण आदेश दिनुपर्नेछ ।
१०.५.४– (पाचौ. संशोधनबाट हटाइएको)
१०.५.५– कर्मचारीहरुको स्थायी बसोबास भएको गा.वि.स. र दफा (९) को (९.३) बमोजिम कार्यक्षेत्र तोकिएका गा. वि. स. बाहेकका भौगोलिक क्षेत्र एवम् जिल्ला बाहिर राती बिताउने गरी काज खटिएर काम गरेमा नियमानुसार दैनिक भत्ता पाउनेछन् । कर्मचारीको फिल्ड कार्यदिन अनुसूची–१५ बमोजिम हुनेछ ।
१०.५.६– सरुवा भैजाने कर्मचारीले वास्तविक वाहनको टिकट अनुसार यातायात खर्च प्राप्त गर्नेछन् ।
१०.५.७– (सातौं संशोधनबाट हटाइएको)
१०.५.८– काजमा खटिएका व्यक्तिले कार्यसम्पन्न भै हाजिर भएको ७ दिन भित्र भ्रमण खर्चको फाँटवारी साथ खर्चका प्रमाणहरु पेश गरी अनिवार्य पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्नेछ । पेश्की बाँकी रहेको व्यक्तिका नाममा पुनः पेश्की दिईनेछैन ।
१०.५.९– कार्यकारी÷जिल्ला संयोजकले कार्यक्रमक्षेत्रमा अनुगमनमा जानुपर्दा एक पटकमा बढीमा पाँच दिन आफ्नो काज आफैले स्वीकृत गरी खट्न सक्नेछ ।
१०.५.१०– पीसविनको पक्षपोषण वा कार्यक्रमको प्रचार–प्रसारमा समेत सहयोग पुग्ने कुनै पनि नेटवर्कका कार्यक्रममा काज खटाई पठाउन सकिनेछ ।
१०.५.११– (सातौं संशोधनबाट हटाइएको)
१०.५.१२– तोकिएका बाहेक अन्य क्षेत्रमा काज खटिएर गएको समयको नियमानुसार दैनिक भ्रमणभत्ता पाउनेछन् ।

१०.६– अन्य सुबिधा
१०.६.१– संस्थाको आर्थिक क्षमताले भ्याएसम्म कर्मचारीले तत्काल पाईरहेको आधार तलबमान बराबर वर्षमा बढीमा एक महिना बराबरको रकम पर्व खर्च पाउनेछन् । यो खर्च वडादशैं वा दिपावली वा अन्य पर्वको अवसरमा एकमुष्ट उपलब्ध हुनेछ ।
१०.६.२– कार्यबोझ हेरी अतिरिक्त समयसम्म काम गर्ने कर्मचारीलाई पीसविनको वार्षिक कार्यक्रममा प्रशंसापत्र वा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिनेछ । अतिरिक्त समय र वर्षभरिमा संचित बिदाहरुबाट नियमानुसार अर्को एक वर्षलाई सर्ने भन्दा बढी समय÷दिनको अनुसूचि– ११ बमोजिम रेकर्ड रहनेछ । यस प्रकारको संचित बिदाहरु अतिरिक्त कार्य समयलाई निजको बढुवा वा अरु सुबिधा प्रदान गर्दा मूल्याङ्कनको लागि आधारमा समावेश गर्नसकिनेछ ।
१०.६.३– (सातौं संशोधनबाट हटाइएको)

१०.७– बिदा
अनुसूचि–१२ को बिदा मागफाराम भरी कर्मचारीले देहाय बमोजिमको बिदा पाउन सक्नेछन् ः
१०.७.१– घर बिदा
क) महिनाको १.५ दिनका दरले वर्षमा १८ दिन घर बिदा पाउनेछन् । सार्वजनिक बिदालाई यस प्रयोजनका लागि काम गरेको दिन मानिनेछ ।
ख) वर्षमा ९ दिनसम्म घर बिदा संचित हुनसक्नेछ । नौ दिन घर बिदा अर्को वर्ष उपभोग गर्न पाउनेगरी संचित हुनेछ । तर, विभिन्न वर्षको गरी १२ दिन भन्दा बढी बिदा अर्को वर्षलाई सर्नेछैन ।
ग) विशेष अवस्थामा वाहेक घर बिदा एक दिन अगाडि नै स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।

१०.७.२– बिरामी बिदा
क) वर्षमा १२ दिन बिरामी बिदा हुनेछ ।
ख) (तेस्रो संशोधनबाट खारेज भएको)
ग) कर्मचारी आफै बिरामी परी उपचार गराउनु पर्दाका बखत मात्र बिरामी बिदा पाइनेछ । उपचार गराइसकेपछि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । चिकित्सकको सिफारिस अनुसार उपचारका लागि निजको बिरामी बिदाले अपुग भएमा संचित घर बिदा र भैपरी बिदाबाट लिनसकिनेछ । यसरी संचित बिदाले पनि नपुगेमा नियमानुसार हुनेछ ।
घ) (पाचौं संशोधनबाट हटाइएको)
ङ) नियमित कर्मचारीका हकमा बिरामी बिदा संचित नभएको भए पनि ६ दिन बराबरको बिदा अग्रिम लिन सक्नेछन् । तर यसरी बिदा लिंदा सम्बन्धित अधिकारीलाई निज कर्मचारी बिरामी परेको एकिन हुनुपर्नेछ । झुटा व्येहोरा लगाई बिदा बसेको पाइएमा निजमाथि नियमानुसारको कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्नेछन् ।
च) बिरामी बिदा संचित हुनेछैन ।

१०.७.३– प्रशूती बिदा
क) महिला कर्मचारीले सेवा अवधि भरि जम्मा २ पटक ६० दिनका दरले सुत्केरी अघि र पछि गरी यो बिदा पाउनेछन् । यसभन्दा बढी बिदा बस्नु परेमा निजको बिरामी बिदा वाहेक संचित अन्य बिदाबाट कट्टा हुनेगरि पाउनेछन् । संचित बिदाले अपुग भएमा नियमानुसार हुनेछ ।
ख) श्रीमती सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीले सुत्केरी भएको दिन देखि नै लागू हुनेगरी एक पटकलाई १२ दिनका दरले सेवा अवधिभरि बढीमा २ पटक सुत्केरी स्याहार बिदा पाउनेछन् ।
ग) महिला कर्मचारीले आफू सुत्केरी भएको १२ महिनासम्म दिनमा २ घण्टा बच्चाको स्याहार गर्ने समय पाउनेछन् ।
घ) प्रशूती तथा सुत्केरी स्याहार बिदा नियुक्ती भएको तीन महिना नपुगेको कर्मचारीले पनि पाउनेछन् ।

१०.७.४– क्रिया बिदा
क) कर्मचारी आफै क्रिया बस्नु पर्ने अवस्था भएमा सेवा अवधिभरि बढीमा ३ पटक १५ दिनका दरले बिदा पाउनेछन् । तर आफै क्रिया बस्नु पर्ने नभएमा पनि श्रीमान, श्रीमती, आमा, बुबा, आफ्नै छोराछोरी, महिला कर्मचारीका हकमा सासू, ससुरा बितेमा सेवा अवधिभरि २ पटक १२ दिनका दरले बिदा पाउनेछ ।
ख) नियुक्ती भएको तीन महिना नपुगेका कर्मचारीले पनि क्रिया बिदा पाउनेछन् ।

१०.७.५– अध्ययन बिदा
क) पाँच वर्ष नियमित कर्मचारीमा सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीले तमाम सेवा अवधि भरिमा २ वर्ष समितिको स्वीकृतिले अध्ययन बिदा पाउनेछन् ।
ख) पीसविनको पूरा वा आंशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययनमा जाने कर्मचारीलाई (क) को सेवा अवधि लागू हुनेछैन ।
ग) पीसविनको छात्रवृत्तिमा अध्ययनमा जाने कर्मचारीले तोकिएको सुविधा मात्र पाउनेछ । यसरी अध्ययन बिदा जानका लागि स्पष्ट रुपमा छात्रवृत्तिको स्रोत किटान भएको हुनुपर्नेछ ।

१०.७.६– बेतलवी बिदा
क) समितिले नियमित कर्मचारीलाई कार्यकारी संयोजक, जिल्ला संयोजकको सिफारिसमा सेवा अवधि भरी बढीमा १८० दिन बराबर बेतलबी बिदा स्वीकृत गर्नसक्नेछ ।
ख) आफू सिकिस्त बिरामी परी अस्पतालमा बस्नु परेको अवस्थामा बाहेक पूर्व स्वीकृति वा जानकारी विना वेतलबी बिदा बस्न चाहेमा एक दिन बिदा बसेको बराबर २ दिनको वेतलबी हुनेछ ।
ग) अध्ययन बिदा र बेतलबी बिदामा बसेको कर्मचारीका सट्टा अर्को कर्मचारी भर्ना गर्नसक्नेछ ।
घ) वेतलबी बिदा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका नियमित कर्मचारीले मात्र पाउनेछ । एक वर्ष अवधि नपुगी वेतलबी बिदा बसेमा सेवाबाट अवकाश हुनेछ ।
ङ) बिरामी परेर वा कावु वाहिरको अवस्थामा एक वर्ष सेवा अवधि नपुगेर वेतलबी बिदामा बसी अवकाश परेको कर्मचारीको सेवा संस्थालाई आवश्यक ठहर भएमा कार्यसमितिको निर्णयले निजलाई नयाँ कर्मचारी सरह पुनःनियुक्त गर्नसकिनेछ ।
च) वेतलबी बिदामा बसेको कर्मचारी बिदा अवधि नाघेर बिदाबाट फर्किंदा निजको स्थानमा अर्को कर्मचारी भर्ना भैसकेको भए नयाँ भर्ना भएको कर्मचारीको कार्यसम्पादन वेतलबी बिदामा बसेको कर्मचारीको भन्दा उत्तम भएको मूल्यांकन भएमा वेतलबी बिदामा बसेको कर्मचारीलाई पुनः वहाल गर्न संस्था बाध्य हुनेछैन । निजको साविक पद रिक्त छ भने निजले प्राथमिकता पाउनेछ ।

१०.७.७– भैपरी बिदा
क) भैपरी आउने बिदा वर्षमा ६ दिन रहनेछ । यो बिदा संचित हुनेछैन ।
ख) यो बिदा आधा दिन पनि लिन सकिनेछ ।

१०.७.८– सार्वजनिक बिदा
क) अनुसूचि–१३ (क) बमोजिम सार्वजनिक बिदा हुनेछ ।

१०.७.९– बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारी
क) समितिले गर्ने भनी तोकिएका बिदा वाहेक अन्य बिदाहरु सम्बन्धित अधिकारीले स्वीकृति गर्नेछ । कर्मचारीको १५ दिन भन्दा बढी एकै पटक बिदा स्वीकृत गर्नुपरेमा भने कार्यकारी संयोजकको सिफारिसमा अध्यक्षले गर्नेछ ।
ख) कार्यकारी संयोजक र जिल्ला संयोजकको एकै पटक ३० दिन भन्दा बढी बिदा स्वीकृति गर्नु परेमा अध्यक्षको सिफारिसमा सम्बन्धित समितिले गर्नेछ ।
ग) विना सूचना लगातार ७ दिनसम्म अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई कार्यकारी संयोजकको सिफारिसमा समितिले बर्खास्त गर्न सक्नेछ । तर सफाई दिने मौकाबाट भने वन्चित गरिनेछैन ।
घ) विशेष कारण बाहेक कुनै पनि कर्मचारी बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित बस्न पाउनेछैन ।
ङ) बिदा स्वीकृत गर्दा स्वीकृति गर्ने अधिकारीले कार्यालय संचालान र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।
च) कुनै पनि बिदा कर्मचारीको सुबिधा हुनेछ, तर अधिकार भने हुनेछैन ।

१०.७.१०– शैक्षिक बिदा
नियुक्ती भएको ३ महिना अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले वर्षमा एक पटक दश दिनका दरले र सेवा अवधिभरि बढीमा चार पटकसम्म उच्च शिक्षाको परीक्षा बिदा पाउनेछन् ।

१०.७.११– बिवाह बिदा
पीसविनका अबिवाहित कर्मचारीले कार्यालयमा जानकारी गराई बिवाह बिदा माग गरेमा सेवा अवधि भरि एक पटक बढीमा पाँच दिन बिवाह बिदा पाउने छन् । तर यस्तो बिदा मागी बिवाह ९ब्चचबलनभ ःबचचष्बनभ० का हकमा मात्र लागू हुने छ । बिवाह बिदा कम्तिमा सात दिन अगाडि नै स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

११– तालीम
११.१. मानवस्रोत विकासका लागि निम्न आधारमा कर्मचारीलाई अवसर उपलब्ध गराइनेछ ः
११.१.१– पदीय दक्षता हासिल गर्न
११.१.२– कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन
११.१.३– ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यता
११.१.४– अन्य निर्धारित आधारहरु
११.२– कर्मचारीलाई एक महिना भन्दा लामो अवधिको तालिममा पठाउँदा अनुसूचि–१४ बमोजिम कबुलियतनामा गराई पठाईनेछ ।
११.३– पीसविनको छात्रा÷छात्रवृत्तिमा एकेडेमिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्ने कर्मचारीले कम्तिमा तीन वर्षसम्म पीसविनमा सेवा गर्नुपर्नेछ ।
११.४– उप–नियम (११.३) को सर्त पालना नगर्ने कर्मचारीबाट तालीममा लागेको खर्च निजको जायजेथाबाट समेत असुल–उपर गरिनेछ । साथै निजको गैरजिम्मेवारी आचरणका बारे निजसँग सम्बन्धित कुनै पनि निकायमा जानकारी दिनसकिनेछ ।

१२– अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
१२.१– यस नियमावली बमोजिम प्राप्त अधिकारहरु आफ्नो रेखदेखमा समितिले कार्यकारी÷जिल्ला संयोजकलाई र कार्यकारी संयोजक र जिल्ला संयोजकले एकतह मुनिका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्नेछन् ।
१२.२– अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा समितिको लिखित निर्णय र स्वीकृति हुनुपर्नेछ । तर कर्मचारी बिदा वा काजमा रहनु पर्दाको अवधिमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न यसले बाधा पार्ने छैन ।
परिच्छेद – ५
१३– अभिलेख राख्ने
१३.१– कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत फाईल खडा गरि यक्तिगत विवरण अनुसूचि – ६ को ढाँचामा अभिलेख रहनेछ ।
१३.२– व्यक्तिगत फाइलमा निजको शैक्षिक, तालिम, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, विवाहित कर्मचारीको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो, सवारी लाईसेन्सको प्रतिलिपी (यदि छ भने मात्र), वीमा गरेको कर्मचारीको हकमा वीमा करार र वार्षिक प्रीमियम भुक्तानी गरेको रसिदको प्रतिलिपी, रक्त समूह खुल्ने कागजात, कार्यअनुभव, पुरस्कार सम्बन्धी कागजातहरुका प्रतिलिपी, सम्बन्धित कर्मचारीका कार्यसम्पदान मूल्याङ्कन फाराम, पुरस्कार एवम् कार्वाही सम्बन्धी कागजात रहने छन् । कार्यरत कर्मचारीहरु र ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि नियुक्त गरिने कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर ९एब्ल्० लिएको हुनपर्नेछ र सोको प्रतिलिपी संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
१३.३– व्यक्तिगत फाइल गोप्य दस्तावेजको रुपमा रहने छ । अध्यक्षको सल्लाहमा कार्यकारी संयोजकले तोकेको कर्मचारीले मात्र यसको व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
परिच्छेद – ६
१४– नियमावली संशोधन
१४.१– यस नियमावली तथा नियमावलीमा कुनै बुँदा संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रिय समितिले हेरफेर गरि लागू गर्नेछ ।
१४.२– नियमावलीमा व्यवस्था भएका बाहेक कार्य गर्नुपरेमा केन्द्रिय समितिले उप–नियमावली तयार गरी वा निर्णय माइन्यूट गरी विधान र यी नियमावलीहरुसँग नबाझिएको हदसम्म लागू गर्नसक्नेछ ।
१४.३– माथि (१४.१) बमोजिम गरिएका संशोधन, उप–नियमावली र निर्णयहरुलाई आगामी साधारण सभाद्वारा अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
१४.४– माथि (१४.३) बमोजिम अनुमोदन गराउँदा अनुमोदन नभएको खण्डमा उक्त संशोधन, उप–नियमावली र निर्णय बमोजिम तत्कालसम्म भए, गरेका कार्यहरु भने अमान्य हुने छैनन् ।
१४.५– (सातौं संशोधनबाट हटाइएको)
परिच्छेद – ७
१५– विविध
१५.१– कार्यालय समय
१५.१.१– पीसविनको कार्यालय समय आईतबार देखि शुक्रबारसम्म विहान १० वजे देखि बेलुकी ५ वजेसम्म हुनेछ । मंसिर, पुष र माघ महिनामा विहान १० वजे देखि वेलुकी ४ वजेसम्म हुनेछ । आफ्नो जिम्मेवारीको काम प्रभावकारी रुपमा समयमा सम्पन्न गर्न र कार्यक्रम पूर्ण सफल पार्न फिल्डमा नियुक्त कर्मचारीलाई यो समयावधि सीमा हुनेछैन ।
१५.१.२– कर्मचारीले तोकिएको कार्यालयमा दैनिक आएको र गएको समयमा हाजीर गर्नुपर्नेछ ।
१५.१.३– पीसविनमा कार्यरत सम्पूर्ण फिल्ड कर्मचारीहरुले मासिक कार्ययोजना र सो अनुसारको मासिक कार्यसम्पादन तयार गरी सुपरभाईजरको सिफारिसमा सम्बन्धित अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । वा, टायमसिट तयार गरी स्वीकृत गराएको हुनुपर्ने छ ।
१५.१.४– कार्यालय तथा प्रशासन कर्मचारीले दैनिक हाजिरी, फिल्डको कार्यसम्पादन, काज खटाइएको भए सोका आधारमा हाजिरी रेकर्ड तयार गरी प्रमाणित गराउनु पर्ने छ ।
१५.१.५– नियमानुसारको कार्यसम्पादन, टाईमसिट वा हाजिर नभएकोमा निजको सो अवधिको तलब रोक्का गरी वा तलब कट्टा गरी नियमानुसार कार्वाही हुनेछ ।

१५.२– अनुशासन तथा आचरण
क) आफ्नो जिम्मेवारी ईमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नु प्रत्येक कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।
ख) कर्मचारीले सबैसँग शिष्टता र नम्रता प्रर्दशन गर्नु पर्नेछ । पीसविनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफ्नो क्षमताको पूरापुर प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
ग) कर्मचारीले पनि पीसविनको हित विपरित हुने कार्य गर्नुहँुदैन ।
घ) कर्मचारीले ठीक समयमा कार्यक्षेत्र र कार्यालयमा आउने–जाने गर्नुृपर्दछ ।
ङ) सम्बन्धित अधिकारीको स्वीकृती विना कार्यालय र कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित हुनुहुँदैन ।
च) पीसविनमै रहिरहेर समितिको स्वीकृति विना अन्यत्र नोकरी गर्नु हुँदैन ।
छ) कुनै परिस्थितिमा पनि पीसविनको गोपनियता प्रकट गर्नुहुँदैन ।
ज) कर्मचारीले राजनीतिक दल, धार्मिक, साम्प्रदायिक विवादमा संलग्न हुनुहँुदैन ।
झ) कार्यालय वा कार्यक्रमलाई असर पर्ने गरि कसैबाट पनि दान, उपहार चन्दा लिनहुँदैन ।
ञ) सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृति विना पीसविनको सम्पत्ति कसैलाई दिनुहँुदैन ।
ट) साधारणसभा र समितिद्वारा समय–समयमा तोकिएका आर्थिक, प्रशासनिक नियमहरु नीति, निर्देशन, आचारसंहिता र निर्णयको पालना गर्नुपर्दछ ।
ठ) प्रत्येक महिनाको मासिक कार्ययोजना अनिवार्य रुपमा तयार गरी सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्दछ ।
अनुसूची – १
पीसविन
कर्मचारी पद र श्रेणी
(नियम ५ को उप–नियम (५.२) सँग सम्वन्धित )
(उप–नियम (५.२ को (क) सँग सम्बन्धित)

स्तर पद तह÷श्रेणी न्युनतम योग्यता
अधिकृत कार्यकारी संयोजक दशौं स्नातक र सात बर्ष (महिलालाई ५ वर्ष) को अनुभव वा कार्यसमितिको पदाधिकारीमा ३ बर्ष काम गरेको वा नवौं तहमा पाँच बर्ष (महिलालाई ४ वर्ष) काम गरेको तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र ५ बर्ष (महिलालाई ४ वर्ष) को अनुभव वा नवौं तहमा कम्तिमा चार बर्ष काम गरेको ।
अधिकृत कार्यक्रम प्रबन्धक नवौं स्नातक तह उत्तीर्ण र पाँच बर्ष (महिलालाई ४ वर्ष) को अनुभव वा आठौं तहमा चार वर्ष काम गरेको तथा स्तातकोत्तर र तीन बर्षको अनुभव ।
अधिकृत जिल्ला कार्यक्रम संयोजक÷परियोजना संयोजक, टिम लिडर, प्रशासन÷वित्तीय प्रबन्धक आठौं स्नातक तह र तोकिएको अनुभव ।
अधिकृत परियोजना÷प्रशासन÷ वित्तीय अधिकृत, सिनियर फिल्ड सुपरभाइजर सातौं स्नातक उत्तीर्ण र छैटौं तहमा दुई बर्ष काम गरेको तथा प्रविणता प्रमाण–पत्र र छैटौं तहमा कम्तिमा ६ बर्ष (महिलालाई ४.५ वर्ष) काम गरेको ।
सहायक फिल्ड सुपरभाइजर÷प्रशासन÷वित्तीय सहायक अधिकृत÷सब ईन्जिनियर, जेटि छैटौं स्नातक उत्तिर्ण र तोकिएको अनुभव तथा प्रविणता प्रमाण–पत्र र पाँचौं तहमा कम्तिमा तीन बर्ष (महिलालाई २.५ वर्ष) काम गरेको ।
प्रशासन÷वित्तीय सहायक अधिकृत वाणिज्य शास्त्रमा प्रविणता प्रमाण–पत्र तह र तोकिएको अनुभव ।
सहायक सिनियर विकास सहायक÷सामाजिक परिचालक पाँचौ प्रविणता प्रमाण–पत्र तह र चौथो तहमा कम्तिमा तीन वर्ष (महिलालाई २.५ वर्ष) काम गरेको र प्रत्येक बर्षको कार्य सम्पादन अंक जोड्दा सरदरमा ५०% पार गरेको ।
सहायक विकास सहायक÷सामाजिक परिचालक÷प्रशासन÷वित्त÷लेखा÷लजिस्टीक सहायक, प्राविधिक सहायक÷जेटिए÷सब ओभरसियर चौथो प्रविणता प्रमाण–पत्र तह र तोकिएको अनुभव ।

जेटिए र सब ओभरसियरको हकमा त्क्ीऋ तह र तोकिएको अनुभव ।

सहायक एनिमेटर÷सवारी चालक तेस्रो प्रविणता प्रमाण–पत्र तह वा प्राविधिक क्ीऋ, महिलाका हकमा क्ीऋ र तोकिएको अनुभव ।
सवारी चालकको हकमा सवारी लाईसेन्स भएको र कक्षा ८ उत्तिर्ण
मेसेन्जर दोस्रो कम्तिमा आठ कक्षा उत्तिर्ण, काम गर्न प्रतिबद्ध, ईमान्दार तथा प्रथम तहमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको ।
हाउस किपर प्रथम कामको दक्षता भएको, साक्षर, काम गर्न प्रतिबद्ध, ईमान्दार, लगनशील, असल चरित्र भएको ।
नोटः परियोजना र कामको स्वरुप बमोजिम समान पदका विभिन्न नाम, आवश्यकतानुसार अन्य योग्यता थप हुनसक्नेछ । यी पद र श्रेणीमा प्राविधिक कर्मचारी समेत पर्दछन् ।
अनुसूची – २
(चौथो संशोधनबाट खारेज भएको ।)

अनुसूची – ३
पीसविन
अन्तरवार्ताद्वारा कर्मचारीको जाँच गर्दा अपनाइने आधारहरु
(नियम (५) को उप–नियम (५.४) सँग सम्बन्धित )

क) उमेदवारको निवेदनमा उल्लेखित विवरणको जानकारी प्राप्त गर्ने
ख) कर्मचारीको पदीय जिम्मेवारीसँग मिल्दो प्रश्न सोध्ने
ग) उमेदवारको भनाइ ध्यानपूर्वक सुन्ने र उसँग स्पष्ट साथ कुरा गर्ने
घ) निष्पक्ष बन्ने
ङ) शैक्षिक योग्यताको आधारमा प्रश्न गर्ने
च) प्रमाण–पत्रहरु जाँच्ने
छ) निम्न कुराहरुको आधारमा उमेदवारको व्यक्तिगत गुण जाँच गर्ने

१– चेहरा
२– अभिव्यक्ति
३– विश्लेषणात्मक क्षमता
४– सतर्कता
५– सन्तुलित राय
६– वाह्य ज्ञान
७– दृष्टिकोण
८– शिष्टता

ज) पारिवारीक अवस्था बारे जानकारी लिने

अनुसूची – ४
पीसविन
पहिलो चरणमा कर्मचारी छनौट अंक फाराम (क)
(नियम (५) को उप–नियम (५.४) सँग सम्बन्धित)
पूर्णाङ्क – ५०
क्र.सं.
उमेदवारको नाम शैक्षिक स्तर
१० कार्यानुभव २५ तालीम (१५) कुल प्राप्तांक
विषयवस्तु अन्य विषयवस्तु अन्य

क) शैक्षिक स्तर कुल अंक– १० (प्रथम श्रेणी अंक–१०, दोस्रो श्रेणी अंक–८, तेस्रो श्रेणी अंक–६)
कार्य अनुभव अंक– २५ (सम्बन्धित विषयमा २४ महिना भन्दा बढीे–२५, १३ देखि २४ महिनाको– २०, ६ देखि १२ महिनाको–१५)
ग) तालिम कुल अंक – १५
अ) पदसँग सम्बन्धित विषयमा (जतिसुकै तालीम लिएको भए पनि सबभन्दा बढी दिनको कुनै एक तालीमको मात्र अंक पाउनेछ) अंक– १०, कुनै कार्यालयमा लगातार ८ देखि १२ महिनाकोे अंक– ४, ६ महिना देखि ८ महिनाको अंक–३)

(३० दिन भन्दा बढीको अंक–१०, १५ दिन देखि ३० दिनकोे अंक–७, १० दिन देखि १५ दिनकोे अंक–६, ७ देखि १० दिनकोे अंक– ५, ५ देखि ७ दिनको भए अंक–४)
आ) अन्य कुनै पनि विषयमा (जतिसुकै तालीम लिएको भए पनि सबभन्दा बढी दिनको कुनै एक तालीमको मात्र अंक पाउनेछ) अंक– ५
(५ दिन भन्दा बढीको भए अंक – ५, ३ दिन देखि ५ दिनकोे भए अंक – ३)
अन्तरवार्ता फाराम
फाराम (ख¬) पूर्णाङ्कः– ५०
विज्ञापन नं…….. विज्ञापन मितिः…………. पद संख्याः……. उमेदवारको संख्याः………….
पदः………………….श्रेणीः………………………. अन्तर्वार्ता मितिः…………………

क्र.सं. उमेदवारको नाम विषयवस्तु २५ सामान्य ज्ञान १० प्रतिवद्धता १० व्यक्तित्व नम्रता
५ कुल प्राप्तांक

मूल्यांनकर्ताको नामः………………………… पदः………………………………….. दस्तखतः………………..
कार्यालयः……………………………………..मितिः…………………………
छनौट समितिका सदस्यहरुको
क्र.सं. नाम ठेगाना पद हस्ताक्षर

ग) परीक्षाको प्रक्रियाः खुला विज्ञापनबाट कर्मचारी भर्ना गर्दा तपसिलको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछः

१) कार्यसमितिले निर्णय गरी निश्चिित समय अवधि राखी विज्ञापन गर्नेछ ।
२) पदपूर्ति समितिले प्राप्त आवेदन अनुसार पहिलो चरणको छनौट गरी नतिजा प्रकाशन गर्नेछ ।
३) लिखित परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र तयार गर्न र जाँच गर्न एक जना विषय जानकार मनोनयन गरी जिम्मा दिनेछ । र विषय विशेषज्ञले तयार गरेको प्रश्नपत्रका आधारमा लिखित परीक्षा लिनेछ ।
४) लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामा परीक्षार्थीको नाम नलेखि कोड नम्बर राखिनेछ ।
५) उत्तर पुस्तिकाहरु पदपूर्ति समितिका सदस्यहरुको हस्ताक्षरमा खाम बन्दी गरी तोकिएको विषय जानकार कहाँ जाँच गर्न पठाइनेछ ।
६) जाँच गरिएका उत्तर पुस्तिकाहरु जाँचकीको हस्ताक्षर सहितको खामबन्दीमा प्राप्त गर्नेछ ।
७) अन्तरवार्ता एवम् प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि दुई जना विषयका जानकारहरु र एक जना पदपूर्ति समितिका सदस्य रहेको टीम रहनेछ ।
८) लिखित र मौखिक दुवै परीक्षाका लागि चयन गरिएका परीक्षकहरुको नाम सार्वजनिक गरिनेछैन ।
९) मौखिक परीक्षाको नतिजा गणना गरेर तत्काल तयार गर्नेछ । तत्काल नतिजा तयार गर्नसक्ने समय नभएको खण्डमा बन्दीखाममा अन्तर्वार्ताकारहरुको हस्ताक्षर गरी राखिनेछ ।
१०) लिखित र मौखिक परीक्षामा संलग्न विषय जानकारहरुको रोहवरमा दुवै परीक्षाका नतिजाहरु खोलेर योग निकालिनेछ । यसरी निकालिएको नतिजा पदपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराइनेछ । पदपूर्ति समितिलले नतिजा प्रकाशन गरी नियुक्तीका लागि कार्यसमितिमा सिफारिस गर्नेछ ।
नोटः परियोजना विशेष आवश्यक भएमा यस फाराममा सामान्य हेरफेर गरी प्रयोग गर्न सकिने छ ।
लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क विश्लेषण
फाराम (घ)
क्र.सं. उमेदवारको नाम प्राप्ताङ्क कुल जम्मा (४.
१ं२ ं३ पाप्ताङ्क
४र३
परीक्षक १ परीक्षक २ परीक्षक ३

अनुसूची – ५
पीसविन
कर्मचारीको कार्य विवरण
नियम (५) को उप–नियम (५.७) सँग सम्बन्धित

१) कर्मचारीको नामः
२) संकेत नं.
३) पदः
४) श्रेणीः
५) कर्मचारीको पहिलो सुपरभाईजर पदः
५) कार्यक्षेत्रः
७) कर्मचारीको प्रमुख जिम्मेवारीः
७.१) कार्यक्रम संचालनः
७.२) नेतृत्वः
७.३) कार्यनीतिक जिम्मेवारीः

नोटः कर्मचारीको कार्यजिम्मेवारी विवरण बेलाबेला तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
कर्मचारीको प्रमुख कार्यजिम्मेवारी
(कामको प्रकृति अनुसार जिम्मेवारी थपघट हुनसक्ने छ ।)
कार्यकारी संयोजक
क) नेतृत्व तथा प्रशासन
कर्मचारीहरुको कामको बाँडफाँड
कर्मचारीका बिदा र सुबिधाहरु
कर्मचारीको कामको अनुगमन र मूल्यांकन
नीति, नियमावलीहरुको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने
पीसविनको प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने
समितिका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने
ख) संस्था सुदृढीकरण
रणनीतिहरु तयारीमा सघाउने
कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिको व्यवस्था
स्टाफ वैठक गर्ने, गराउने र निर्णयको कार्यान्वयन
ग) सम्बन्ध र समन्वय
पीसविनका विभाग र शाखाहरुसँग
कार्यसमिति र कर्मचारी बीच
पीसविन, स्थानीय निकाय, साझेदार, सरोकारवाला बीच
घ) आर्थिक व्यवस्थापन
आर्थिक कारोवारोको नियमितता कायम गर्ने, गराउने
स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने
आर्थिक विवरण प्रमाणित गर्ने, गराउने
संस्थाको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, गराउने
आर्थिक अनुशासन पालना गराउने
ङ) कार्यक्रम संचालन
ड्ड पीसविनका आन्तरिक र सरोकारवालाहरुका कार्यक्रमहरुको क्ष्लतभनचबतष्यल गराउने गरी योजना तयार गर्नें
ड्ड कार्यक्रमको फिल्ड अनुगमन गर्ने
ड्ड कार्यक्रमका प्रतिवेदनहरुको अन्तिम स्वरुप तयार गर्न सघाउने
ड्ड पीसविनका अभिलेखहरु तयारी गर्ने, गराउने

कार्यक्रम संयोजक
क) कार्यक्रम संचालन
मातहतका कर्मचारीहरुको कामको अनुगमन गर्ने र कार्यकारी संयोजकमा आवश्यक सिफारिस
नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा
कार्यक्रमका प्रतिवेदनहरु तयार गरी कार्यकारी संयोजकमा पेश गर्ने
कार्यक्रम संचालनका निर्देशिका तयार गर्ने, गराउने र कार्यान्वयन गर्ने

ख) सम्बन्ध र समन्वय
कार्यक्रम विभाग र परियोजना बीच समन्वय गर्ने
कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्ने
कर्मचारीहरु र कार्यकारी संयोजक बीच समन्वय गर्ने
ग) नेतृत्व
परियोजना कर्मचारीहरुको नियमित वैठक बोलाउने र छलफल गर्ने, गराउने
संस्थाका सबै कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि नयाँ तरीका सृजना गर्ने
कर्मचारीको क्षमता विकास तथा कार्यक्रमका तालीममा प्रशिक्षकको काम गर्ने
पीसविनको संस्थागत विकासका लागि कार्यकारी संयोजकलाई सघाउने
कार्यक्रमका योजना र प्रतिवेदनहरु तयार गर्ने, गर्न सहयोग गर्ने
घ) आर्थिक व्यवस्थापन
ड्ड कार्यक्रमको वजेट खर्चको योजना तयार गर्ने र अनुगमन गर्ने
ड्ड कार्यक्रम संचालनका लागि थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने

परियोजना अधिकृतहरु
कार्यक्रम संचालन

कामको योजना तयार गर्ने
परियोजना अन्तर्गतका कर्मचारीहरुका कामको अनुगमन गर्ने

परियोजनाको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको तयारी गर्ने
क्रियाकलापहरुको प्रशिक्षणको सहजीकरण गर्ने
सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी काम गर्ने, गराउने
परियोजनाका प्रतिवेदनहरु तयार गरी कार्यक्रम संयोजकमा पेश गर्ने
संस्थाका अन्य शाखासँग समन्वय गरी काम गर्ने
कार्यक्रमका निर्देशिकाहरु तयारी गर्नमा सघाउने र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने

फिल्ड सुपरभाइजर
कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गर्ने र कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सुधारका लागि पृष्ठपोषण दिने
स्थानीय स्तरमा सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने
स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमको क्ष्लतभनचबतष्यल का लागि कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने
समूह परिचालनका लागि कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने
कार्यक्रमको दिगोपना र प्रभावकारीताका लागि आवश्यक स्थानीय स्रोतको परिचालन र दक्षता अभिबृद्धिमा कर्मचारी र समुदायलाई सहयोग गर्ने
साइटका प्रतिवेदनहरु तयार गरी सुपरभाइजरमा पेश गर्ने
कार्यक्रमका तालीमको प्रशिक्षण गर्ने, सामग्री तयार गर्ने
कार्यक्रम संचालनका लागि स्वीकृत परियोजना अनुसार आन्तरिक प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्ने
लक्षित वर्गसँग प्रत्यक्ष संलग्न रही कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने
मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने

सामुदायिक सहायक र एनिमेटरहरु
स्थानीय सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्ने
आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पीसविनको सहयोगमा संचालित सबै कार्यक्रमको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने
कार्यक्रमका तालिम तथा गोष्ठीको स्थानीयस्तरमा सहजिकरण गर्ने
परियोजना अन्तर्गत समूह गठन र परिचालनमा समुदायलाई सघाउने
समूहका भेला र गोष्ठीमा सहजीकरण गर्ने
कार्यक्रमका प्रतिवेदन तयार गरी सुपरीवेक्षकमा पेश गर्ने
आवश्यक आधाभूत सर्भेक्षण गर्ने र विवरण तयार गरी पेश गर्ने

प्रशासन तथा वित्त प्रबन्धक÷अधिकृत
संस्थाको प्रशासनिक कार्य गर्ने, गराउने र अनुगमन गर्ने
नियमानुसार आर्थिक कारोवारो गर्ने
आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यकारी संयोजकमा पेश गर्ने
संस्थाको जिन्सी सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने, अद्यावधिक गर्ने कार्यको अनुगमन गर्ने
संस्थाको आवधिक लेखापरीक्षण गराउने
वार्षिक आर्थिक योजना तयार गर्ने
जिन्सी सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने

कार्यालय सचिव÷सहायक
कार्यालयको सूचना प्रक्रियालाई चुस्त पार्ने
कर्मचारीका बिदा र अन्य विवरण अद्यावधिक गर्ने
संस्थाका आवश्यक अभिलेखहरुको कम्प्युटर लेखन गर्ने
कार्यक्रम क्षेत्रमा आवश्यक सामान पठाउन समयमै व्यवस्था गर्ने
संस्थाको जिन्सी अद्यावधिक गर्ने
संस्थामा आउने आगन्तुकहरुको च्भकउयलकभ गर्ने
साना कोषको व्यवस्थापन गर्ने
कार्यकारी संयोजक, कार्यक्रम विभाग, प्रशासनिक कार्यमा सघाउने
मिसेन्जर
कार्यालयको सरसफाइ गर्ने, समयमा खोल्ने र बन्द गर्ने
चिठीपत्र पु¥याउने, ल्याउने
कार्यालयमा प्रयोग भैरहेको सम्पत्तिको हेरचाह गर्ने
कार्यालयको पालो बस्ने
विभिन्न फाँटका कर्मचारीले लगाएको कार्यालयको काम गर्ने

सबै तहका कर्मचारीका लागि
नेतृत्व सम्बन्धी जिम्मेवारी

ड्ड लैङ्गिक समविकास तथा उत्पीडित वर्गकोे जीवनस्तर सुधारका कार्यक्रमहरुको पहिचान गर्र्नेे
ड्ड संस्थागत विकासका लागि तोकिएका कार्य गर्ने

कार्यनीतिक जिम्मेवारी
 कुनै पनि राजनैतिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक गतिविधिबाट विल्कुलै तटस्थ रही काम गर्ने
 समुदायमा आफूलाई सहयोगीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने
 संस्थाका अरु कार्यक्रमसाथ समन्वय गरी सहयोगी भावनाले काम गर्ने
 काम गर्दा बालसुलभ व्यवहार र लैङ्गिक संवेदनशिलतालाई मध्येनजर राखि गर्ने
 आफूलाई समुदायमा विवादरहित र भेदभावरहित ढंगले प्रस्तुत गर्ने

 आफूलाई अत्याधिक अध्ययनशील राख्ने
 आफू हरेक क्षेत्रमा नमुनाको रुपमा समुदायमा प्रस्तुत हुने
 पीसविन एवं सामाजिक विकास संस्थाका आचार संहिताहरुको पूर्ण पालना गर्ने
 पीसविनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यकारी प्रबन्धक एवं सुपरभाइजरले तोकेका अन्य कार्य गर्ने

अनुसूची–६
पीसविन
कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण
(नियम ( ५) को उप–नियम ( ५.११) सँग सम्बन्धित )

१) नामः
क) देवनागरीमाः
ख) अंगे्रजीमाः
२) ठेगानाः
३) जन्म मितिः
४) नागरिकताः
५) नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लाः
६) बाजेको नामः
७) बज्यैको नामः
८) बाबुको नामः
९) आमाको नामः
१०) छोराछोरीको नाम र उमेरः
११) आमा र बाबुको पेशाः
१२) जन्म स्थानः
१३) लिङ्गः महिला÷पुरुषः
१३) वैवाहिक स्थितिः विवाहित÷अविवाहितः
१४) हुलियाः
१५) इच्छाएको व्यक्तिको नामः
ठेगानाः
नाताः
१६) जीवन वीमाः गरेको छ÷छैन, गरेको भए
क) वीमा कम्पनीको नाम
ख) वीमित रकम रु.
ग) वीमा लेख नं.
घ) वीमा लागू भएको मितिः
ङ) वीमा समाप्त हुने मितिः

१७) शैक्षिक योग्यताः
क्र.स. शैक्षिक स्तर श्रेणी उत्तीर्ण गरेको साल प्रमुख विषय अध्ययन गरेको संस्था कैफियत

१८) अनुभवः
क) तालीम ः
क्र.स. कुन विषय? कहिले? कति अव?ि कहाँ? कसको सहयोगमा?

ख) प्रशिक्षक÷सहजकर्तामा अनुभव ः
क्र.स. कुन विषयमा ? कहिले ? कहाँ ? कति अवधि ?

ग) अन्य कार्य अनुभव ः
क्र.सं पद कार्यालय कार्यक्षेत्र भौगोलिक) कार्य अवधि प्रमुख जिम्मेवारीहरु

१९) विशेष रुची (एक विषयमा मात्र उल्लेख गर्ने) ……………………………………………………….
२०) तपाईं यो पदमा किन आउनु भयो ? (बढीमा ३ वाक्यमा लेख्ने )
…………………………….
२१) तपार्इंको पदको कार्य जिम्मेवारीले समाज विकासमा कसरी योगदान पु¥याउला ?
…………………………………………………………………………………………………………….

घोषणाः उपरोक्त अनुसारको विवरण साँचो हो । यसमा कुनै झुटो व्येहोरा पेश भएको जानकारी भएको खण्डमा नियमानुसारको कार्वाही मन्जुर छ ।

कर्मचारीको दस्तखतः मितिः

प्रमाणित गर्नेः
कार्यकारी संयोजकको दस्तखतः
मितिः
अनुसूची – ७
पीसविन
कर्मचारी आवेदन फाराम
(नियम (५) को उप–नियम (५.१२) सँग सम्वन्धित)

आवश्यकता अनुसार निवेदन, फर्मेटको तयारी गरी मान्यता दिइनेछ ।

अनुसूची – ८
पीसविन
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
(नियम (७) को उपनियम (७.२) सँग सम्बन्धित)
(कर्मचारी म्याद थप,वढुवा, पुरस्कार, ग्रेड बृद्धि, प्रशंसा–पत्र आदी प्रयोजनका लागि)
खण्ड (क)

कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
कर्मचारीको नामः
पदः
श्रेणीः
मूल्यांकन अवधिः
प्रमुख सुपरभाइजरः
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका क्षेत्रहरुः
१) कार्यक्रम संचालनः
२) नेतृत्व
३) कार्यनीतिक जिम्मेवारी
४) तोकिएको कार्यविवरण भन्दा गरिएका अतिरिक्त कार्यहरु
ऋंक प्रदान गर्ने विधिः मूल्याङ्कनकर्ताले अति राम्रो (५), राम्रो (३), कमजोर (१) दिने
क्र.स. विवरण प्राप्ताङ्क
१ तोेकिएको कामको ज्ञान र दक्षता (विषवस्तुको ज्ञान, सीप)
२ प्रभावकारीता (जिम्मेवारी प्रति उत्साह, लगनशीलता तथा संवेदनशिलता, निर्णय गर्ने क्षमता, जिम्मेवारी व्यवस्थापन, समयको व्यवस्थापन)
३ उत्तरदायित्व वोध (प्रतिवद्धता, सामूहिक भावना, निर्णयको पालना, गोपनियता, कामको अतिरिक्त भार वहन गर्ने क्षमता, शिष्टता, काममा अग्रसरता)
४ काममा लैंगिक संवेदनशीलता (भाषा, व्यवहार, आचरण)
५ नेतृत्व, सुपरिवेक्षकको हैसियतले गरेका कार्यसम्पादन (काममा उत्प्रेरित गर्ने सीप, निर्देशन गर्ने क्षमता, नेतृत्व वहन गर्ने शैली, कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने क्षमता, सुपरिवेक्षणको तदारुकता, समुदाय सरोकारवाला परिचालन)
६ नयाँ सृजनशिलता (विश्लेषणात्मक क्षमता, संचार सीप)
७ स्रोत व्यवस्थापन (नयाँ कार्यक्रम विकास, स्रोतको किफायतिपना, कार्यक्रम तहमा समन्वय)
८ जवाफदेहिता –जिम्मेवारीको अपनत्व, संस्था प्रतिको अपनत्व, सरोकारवालाहरुसँगको कार्यव्यवहार)
९ व्यवहारिक सीप (तोकिएको काम देखिने गरी गर्ने अभिलेखिकरण, प्रकाशन, कार्यक्रम सामग्री विकास)
१० विविध (वातावरणसँग घुलमिल हुनसक्ने क्षमता, कामको चाप सहने शक्ति, सरोकारवालाहरुसँगको सम्बन्ध, कार्यालय टीम बीच सम्बन्ध गर्ने क्षमता, वार्ता सीप, विवाद व्यवस्थापन गर्ने सीप)
जम्माः
 अतिउत्तम अंक ३५ भन्दा माथि
 उत्तम अंक २६ देखि ३५ अंक
 सन्तोषजनक १५ देखि २५
 असन्तोषजनक १५ भन्दा कम
(नोटः असन्तोषजनक अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीको सेवा निरन्तर हुनेछैन । सन्तोषजनक अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीले ३ महिना सुधार गर्ने समय प्राप्त गर्नेछन् । म्याद थप, प्रशंशापत्र, ग्रेड, पुरस्कार प्राप्त गर्न कम्तिमा उत्तम अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।)

५) सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु (सम्बन्धित कर्मचारीले सुपरभाईजरको रोहवरमा तयार गर्ने)
क्र सं. सुधार गर्नुपर्ने पक्ष कसरी? कहिलेसम्म ? कसको सहयोग ?
६) सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिक्रियाः………
कर्मचारीको हस्ताक्षर ……………………………..
७) सुपरभाईजरको रायः
हस्ताक्षरः……………….. मितिः………
८) कार्यक्रम प्रबन्धकको टीप्पणी र रायः……………………………………………..
सहीः…….. मिति……….

नोटः
ड्ड यो फाराम सम्बन्धित कर्मचारीले भरेर डिसेम्बर भित्र आफ्नो सुपरभाइजरमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
ड्ड सुपरभाइजरले जनवरी १५ भित्र कार्यकारी संयोजकमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ ।
ड्ड सुपरभाइजर र कार्यकारी संयोजकले २५ जनवरी भित्र मूल्यांकनको अंकशिट तयार गरी अध्यक्षमा पेश गर्नुपर्नेछ । जिल्ला संयोजकले केन्द्रिय कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ
यो फाराम प्रत्येक वर्ष तोकिएको समय भित्र एक वर्ष पूरा गरेका सबै कर्मचारी, नयाँ भर्ना भएको चौथो महिनाको पहिलो हप्ता अनिवार्य पेश गर्नुपर्दछ । म्यादपछि प्राप्त फाराम मूल्यांकनमा समावेश नहुनसक्छ । यसको जिम्मेवारी सुपरभाइजर र सम्बन्धित कर्मचारी नै हुनेछन् ।

अनुसूची – ९
पीसविन
कर्मचारी वढुवाका लागि फाराम
(नियम (७) को उप–नियम ( ७.४) सँग सम्बन्धित)

क) कर्मचारीको नाम…………………………. ख) सुरु नियुक्ती पदः ……………………..
ग) कार्यरत पद……………….. घ) श्रेणी………….
ङ) संकेत नं…………. च) बढुवा हुने पदः…………………………………….. छ) श्रेणी………………………….. ज) सुरु नियुक्ती मितिः………………
झ) नियमित भएको मितिः……………… ञ) वेतलबी बिदा लिएको कुल दिनः………………..
ट) कुनै सजाय वा स्पष्टिकरण पाएको भए सोको विवरणः सजाय वा स्पष्टिकरण पाएको मितिः………….
ठ) स्पष्टिकरणको विषयः………………..
ड) कर्मचारीले पेश गरेको सफाईको सारांशः………………….
क्र.स. विवरण प्राप्ताङ्क
१ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन€
२ शैक्षिक योग्यता
(तोकिएको पदका लागि) १५ अंक प्रथम श्रेणी
१२ अंक दोस्रो श्रेणी
९ अंक तेस्रो श्रेणी
३ जेष्ठताः हालको पदमा नियमित कर्मचारीको रुपमा काम गरेको प्रत्येक वर्ष अंक १
४ तालीमः (पदसँग सम्बन्धित विषयमा ३ दिन भन्दा बढी र १ महिना भन्दा कमको तालिमका लागि प्रति तालिम १ अंक र एक महिना भन्दा बढी भए प्रति तालिम ३ अंक )
५ खोज, अनुसन्धान र प्रकाशन (प्रति कार्यको २ अंक)
६ विशेष सृजनशिलता (स्रोत व्यवस्थापन, सम्बन्ध बिस्तार आदिको ५ अंक)
€कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंकमा सो वर्षसम्मको प्रत्येक वर्षको अंक जोडेर सोलाई जम्मा वर्षले भाग लगाएर आएको योगफल बराबर हुनेछ ।
पहिलो सुपरभाइजरको नामः…………………………पदः…………………… सहीः……………..मितिः………..
रायः……………………………………
कार्यकारी संयोजकको रायः………………………………..
नामः………………………….सहीः……………………………….

निर्णयः……………………………………
अध्यक्षको सहीः……………………………नामः…………………………………..मितिः……………….

अनुसूची – १०
पीसविन
भ्रमण आदेश
(नियम (१०) को उप–नियम ( १०.५) को (१०.५.३) सँग सम्वन्धित

पीसविन
अन्तरदेशिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मितिः…
१) नामः…………………………..
२) दर्जा……………………….
३) भ्रमण गर्ने स्थानः……………………….
४) भ्रमणको उद्देश्यः…………………………………………
५) भ्रमण अवधिः…………………………………….देखि………………………………सम्म

भ्रमण पेश्की रु……………………………..(अक्षरेपी…………………………………………..
वित्त प्रबन्धकको सहीः……………
मितिः…………….
विभागीय सुपरभाइजरकोे सहीः आदेश दिनेको नामः
पदः सहीः
सहीः पदः

भ्रमण स्थलका कार्यालयले भर्नेः
निज मिति ………………….देखि…………………………सम्म दिन÷घण्टा यस कार्यालयमा हाजीर भै काम गर्नुभएको प्रमाणित गर्दछु ।

प्रमाणित गर्नेका नामः……….सहीः……….पदः……… कार्यालय क्षेत्रः……………..
अनुसूची – ११
पीसविन
कर्मचारीको अतिरिक्त समय कार्य रेकर्ड
(नियम (१०) को उप–नियम (१०.६) को (१०.६.२) सँग सम्बन्धित )

कर्मचारीको नामः………………………………………………..
पदः…………………………………………. संकेत नं.ः………………………….

पहिलो सुपरभाइजरको सहीः …….. कार्यकारी संयोजकको सहीः
मितिः…… मितिः…………

क्र.स.

कामको विवरण काम गरेको समय कर्मचारीको सही प्रशासन प्रबन्धकको सही
मिति देखि सम्म

अनुसूची – १२
पीसविन
बिदा मागफाराम
(नियम (१०) को उप–नियम (१०.७) सँग सम्बन्धित)

कर्मचारीको नामः…………..सहीः…….. पदः ……….. संकेत नं.ः…….. मितिः…….

माग गरेको बिदाः घर रबिरामीरभैपरीरप्रसूतीरक्रियारअध्ययनरबेतलबी÷परीक्षा बिदा ।
बिदा अवधी

क्र.सं.
माग गरेको बिदा मिति (दिन) समय (घण्टा) जम्मा
देखि सम्म देखि सम्म दिन घण्टा
१ घर बिदा
२ बिरामी बिदा
३ भैपरी बिदा
४ ……….
बिदा माग गर्नाको कारण……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

निजको दैनिक कार्यको जिम्मेवारी लिने कर्मचारी (सुपरभाइजरले तोक्ने) नामः……………….. पदः………
जिम्मेवारी लिने कर्मचारीको सहमती हस्ताक्षरः………………………. मितिः…….

संचित बिदा विवरण
घर बिदा बिरामी बिदा भैपरी बिदा अन्य बिदा
दिन
घण्टा

बिदा रकर्ड सिफारिस गर्ने (प्रशासन सहायक) को सहीः……………………………… मितिः……..
कार्यालय र कार्यक्षेत्रमा निजको उपस्थिति अनिवार्य भएको बखत सूचना गरेमा उपस्थित हुनुपर्ने गरी ।
स्वीकृती हस्ताक्षर मिति
अध्यक्षरकार्यकारी संयोजक
कैफियतः…………………………………………………………………………………….
अनुसूची – १३
पीसविन
(क) सार्वजनिक बिदा
(नियम (१०) को उप–नियम (१०.७) को (१०.७.८) को (क) सँग सम्बन्धित)

क) प्रत्येक सनिबार पूरा दिन
ख) बैशाख १ गते नयाँ वर्ष पूरा दिन
ग) दशंै बिदा (फूलपाती देखि एकादशीसम्म ५ दिन)
घ) तिहार बिदा ३ दिन (लक्ष्मी पूजा, गोबर्धन पूजा, भाइटीका)
ङ) समितिको निर्णयले एक वर्षमा बढीमा ७ दिन कुनै पनि स्थानीय पर्व वा सार्वजनिक बिदाका दिन राख्न सकिनेछ ।

अनुसूची – १४
पीसविन
कवुलियतनामा
(नियम (११) को उप–नियम ( ११.२) सँग सम्वन्धित )

लिखितम म…… गाउा विकास समिति, वडा नं…., जिल्ला…… बस्ने श्री…….. को नातीरबुहारीरनातिनी श्री……….को छोरारछोरीरश्रीमती वर्ष……. को पीसविनमा……………पद. …….श्रेणीमा मिति …………… देखि कार्यरत म…………..पीसविनबाट मनोनित भै ………… विषयमा……… दिनरमहिनारवर्षका लागि ……… .ठाउँमा……….. द्वारा आयोजित ………. तहको अध्ययनरतालीममा सहभागी हुन जाँदैछु । अध्ययनरतालीमबाट फर्केपछि पीसविनले खटाए बमोजिम घटीमा………दिनरमहिनारवर्ष नियमित सेवा गर्नेछु । सो नगरे मैले तालीमरअध्ययन गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च बुझाउनेछु । नबुझाए वा बुझाउन नमानेमा यसै कागज बमोजिम मेरो र सगोलका परिवार सदस्यको नाममा रहेको जायजेथाबाट असुल–उपर गरी लिएमा मन्जुर छु । मेरो अभिभावक श्री…………को सहमती पत्र यसैसाथ संलग्नछ । कबुलियतनामा गरी पीसविनमा पेश गरेकोछु । साक्षी किनाराका ३ व्यक्ति सदर । ईतिसम्बतः………………..साल……………..महिना…………गते…………रोज…….शुभम् ।

औैंठाको छापः सहीः………………………

मितिः……………….
अनुसूची – १५
कर्मचारीको फिल्ड कार्य दिन
परिच्छेद (४)को (१०.५.५) सँग सम्बन्धित
पीसविन कर्मचारी फिल्ड दिन

वर्षमा हुने बिदा र काम गर्नुपर्ने जम्मा दिन
शनिबार – ५२, घर बिदा – १८, भैपरी बिदा – ६, दशैं बिदा – ५, तिहार बिदा – ३, सार्वजनिक बिदा – ५, नयाँ वर्ष वैशाख – १ गरी जम्मा बिदा ९० दिन र काम गर्नुपर्ने दिन २७५ दिन ।

सामुदायिक सहायक तथा सामाजिक परिचालक र सहायकस्तर सुपरभाइजर
 वर्षमा काम गर्नुपर्ने जम्मा २७५ दिन र एक महिनामा जम्मा २३.५ दिन ।
 महिनामा कार्यालयमा रही काम गर्न पाउने दिन ७ र वर्षमा ८४ दिनसम्म हुनसक्नेछ ।

अधिकृत स्तर सुपरभाइजर
महिनामा कम्तिमा ७ दिन कार्यक्रमको अनुगमनका लागि फिल्ड जानु अनिवार्य हुने छ । महिनामा २ दिन भन्दा बढी दिनको मात्र दैनिक भ्रमणभत्ता उपलब्ध हुने छ ।

कार्यकारी संयोजक, कार्यक्रम संयोजक
फिल्ड गएको सबै दिनको नियमानुसार भ्रमणभत्ता उपलब्ध हुने छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन महिनामा कम्तिमा १५ दिन फिल्ड अनसगमनमा जानुपर्ने छ ।

फिल्ड कार्य सम्बन्धी थप स्पष्टता
 कावु बाहिरको परिस्थितिका कारणले फिल्डमा काम गर्ने अवस्था नभएको समय, सुपरभाइजरको लिखित अनुमति लिई कार्यालयको काम गरेको, संस्थाको कामका लागि काजमा खटाएको दिनहरु फिल्ड सरह हुनेछ ।
 विशेष परिस्थितिमा फिल्ड जान नसक्दा सम्बन्धित सुपरभाइजरको सिफारिसमा कार्यकारी संयोजकबाट लिखित स्वीकृति गराएको हुनुपर्नेछ ।
 फिल्ड दिन नपुग भएमा निजको ग्रेड रोक्का, नसिहत, पारिश्रमिक बृद्धि नगर्ने, बढुवा रोक्का वा स्वतःसेवा अनियमित मध्य निर्णय अनुसार कुनै पनि सजाय हुनेछ ।

अनुसूची – १६

पीसविनका सदस्य, कर्मचारी र स्वयम्सेवकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता –२०६४

“समानतापूर्ण समृद्ध समाज विकास” को परिकल्पना पूरा गर्न पीसविनका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अभ्यासबाट प्राप्त सिकाइ, प्रचलित नीति, नेपालमा कार्यरत अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको कार्यसंचालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरु समेतलाई मध्येनजर गरी आचारसंहिता तयार गरिएका छन् र पीसविनका सदस्य, कर्मचारी र स्वयम्सेवकहरुका लागि जारी गरिएका छन् । आचारसंहिताको पालना गर्नु पीसविन सदस्, कर्मचारीहरु र स्वयम्सेवकहरुको कर्तव्य हुने छ ।

१) मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरुको सम्मान गर्दै लैंङ्गिक विभेद लगायत सबै प्रकारका सामाजिक विभेदहरुको विरुद्ध निःशर्त पैरवी गर्दर्छांै ।
२) समानतापूर्ण समृद्ध समाज विकासमा केन्द्रित हुँदै हाम्रा गतिविधि, निर्णय, योजना र व्यवहारमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई उच्च प्राथमिकता दिई जोखिम अवस्थाका बालबालिका र महिलालाई तत्काल सक्दो सहयोग गर्दछौं ।
३) संस्थागत रुपमा राजनैतिक दल, धार्मिक, साम्प्रदायिक गतिविधिमा संलग्न नभै निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्छौं ।
४) आफ्नो जिम्मेवारीको कामका लागि निर्देशनको अपेक्षा नगरी मानवता, शान्ति, न्याय, समानताको प्रबद्र्धन गर्न समुदायका कमजोर वर्गको सशक्तिकरणमा हातेमालो गर्दछौं ।
५) स्थानीय असल संस्कृतिको प्रबद्र्धन, साझा विचारको सम्मान, आदर र अरुको उपस्थितिको कदर गर्दै समुदायको सहजकर्ताको रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।
६) मानव हित विरुद्ध हुने वा सामाजिक शान्ति खलबलिने खालका कुनै पनि पक्षसँग संस्थागत लेनदेनबाट तटस्थ रहि आफ्नो प्रचारवाजी भन्दा कर्तव्य र दायित्व सम्झी काम गर्दछौं ।
७) सार्वजनिक हित र सम्पत्तिको संरक्षणमा आफ्नो हित समाहित गर्दै तत्परताका साथ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता, दिगोपना र सुशासनको प्रबद्र्धनमा जोड दिन्छौं ।
८) अरुलाई गल्तिको आक्षेप लगाउन समयको बर्वाद नगरी सत्यताका साथ आफ्नो उपस्थितिको उद्देश्य स्पष्ट पारेर कामको थालनी गर्दछौं ।
९) हाम्रो सामाजिक भूमिका र जिम्मेवारीको सीमा भित्र रहेर सम्बन्धित विषयवस्तुमा अरुका बारेमा जानकारी लिन्छौं ।
१०) असल कामका लागि सबैको सहमतीको बारेमा चिन्ता नलिई विविधतालाई अंगिकार गर्दै कमजोर वर्गको पक्षपोषण गर्दछौं ।
११) स्थानीय उत्पादित उपभोग्य चीजलाई प्राथमिकता दिन्छौं र आफू रुची अरुको वस्तु निःशुल्क उपभोग गर्दैनौं ।
१२) आफू स्पष्ट नभएको विषयमा थाहा भएकाहरुसँग सोधेर, छलफल गरेर मात्र बोल्छौं ।
१३) सधैं आशावादी रहँदै सकारात्मक, रचनात्मक एवम् विकल्पको खोजीमा लाग्छौं ।
१४) आफूले जानेको विषय अरुलाई बताउँदा आफ्नो ज्ञान र सीप दोब्बर हुन्छ भन्ने मान्यता लिई खुलापन प्रदर्शन गर्दछौं ।
१५) हरेक उपलब्धी र सफलतामा अरुको पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष योगदान रहेको हुन्छ भन्ने मान्यतालाई मनन् गर्दै उपलब्धीको गुन बाँड्न तयार रहन्छौं ।
१६) आवश्यक विषयमा व्यक्तिगत र सार्वजनिक गोपनियताका विषयमा सचेत छौं ।
१७) सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफेहिता प्रति सधैं सचेत रहन्छौं ।
१८) जनपक्षीय कानुन र व्यवहार, सामाजिक संस्थाका आचारसंहिता बारे सजग छौं ।

धन्यवाद ।

“दिगो शान्ति र विकासको लागि बालबालिकालाई प्राथमिकता दिऔं”
“सन्तुलित विकासको लागि समावेशीकरणको प्रक्रियालाई रोजौं”
“अवसर आफै आउँदैन, यसको सृजना गरौं र सदुपयोग गरौं”
“जय अवसर, जय विकास”